BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny za rok 2013

PODATEK ROLNY:
 
 
Wzory poniższych formularzy mają zastosowanie do zmian stanowiących podstawę wymiaru podatków poczynając od roku podatkowego 2013.
 


Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin:
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

INFORMACJA

 

Podatek rolny na 2013 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)

 

Podatek rolny na 2013 rok ustalony jest wg. wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 24 października 2012 r. poz. 787), która wynosi 75,86 zł za 1 dt.

Uchwałą Nr XXIV/208/2012 r. Rady Gminy Czarnków z dnia 23 października 2012 r. obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków na kwotę 53,10 zł za 1 dt

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzającego rok podatkowy

 

- od 1ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzającego rok podatkowy

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5q x 53,10 = 132,75 zł

- za 1 ha fizyczny - 5q x 53,10 = 265,50 zł

 

Terminy płatności podatku rolnego obowiązują ustawowe.

 

 
Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 14.12.2012 09:27:43
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2012 11:33:42
Data publikacji informacji: od 14.12.2012 09:27:43
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
14.12.2012 11:33:42 Michał Iwanicki edycja strony
14.12.2012 09:27:43 Michał Iwanicki strona została dodana