BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENTA RP - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

 

WYBORY PREZYDENTA RP - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie  (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy niepełnosprawnego ,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Czarnków ,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki nr 3, I piętro , pok, nr 1
Biuro ewidencji ludności
tel. 67- 25340289
w godzinach :
od poniedziałku do piątku 7:30-15:30,


Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu doręcza pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może być również doręczony za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

Podstawa prawna

ñ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

ñ Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Tryb odwoławczy

BRAK

 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:09:15
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2015 11:08:13
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:09:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
20.04.2015 11:08:13 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:09:15 Michał Iwanicki strona została dodana