BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny w roku 2003

Wzór  informacji podatkowej - podatek rolny

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr  4

                                                              do Uchwały Rady Gminy Czarnków

                                            Nr III   /  16/ 2002r. z dnia . 12 grudnia 2002r.

 

IR – 1           INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  organ podatkowy  Wójt Gminy..... właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Urząd  Gminy  Czarnków

 

    Adres ...64-700  Czarnków  ul. Rybaki 3.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q  2. współwłaściciel        q 3. posiadacz samoistny    q  4. współposiadacz  samoistny   q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

 

8. Imię ojca, imię matki

 

 

9. Numer PESEL

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE  WSPÓŁWŁAŚCICIELA

 ( WYPEŁNIAJĄ  PODMIOTY KTÓRZY ZAZNACZYLI W PKT.  B1- rodzaj własności : kwadrat  nr 2, lub,4, lub 6  lub 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

             

 

 

 

 

 

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

 

 

 

 

 

Grunty orne

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

Niniejsze  dane  potwierdzam, własnoręcznym  podpisem ; uprzedzony o odpowiedzialności karnej  wynikającej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

  Treść informacji sporządziła 
  Skarbnik Gminy
  Anna Grześkowiak 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 16.04.2004 10:33:41
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 16.04.2004 10:33:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
05.10.2018 15:25:34 emilia_sm edycja strony
05.10.2018 15:25:23 emilia_sm edycja strony
16.04.2004 10:43:36 - edycja strony
16.04.2004 10:33:41 - strona została dodana