BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2022

Podatek leśny na 2022 rok

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2022 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2021 r., poz.950), która wynosi 212,26 zł za 1 mᶾ.

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi - od 1 ha powierzchni lasu - równowartość pieniężną 0,220 mᶾ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi :

za 1 ha powierzchni lasu - 0,220 mᶾ  x 212,26 zł/mᶾ = 46,6972 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku leśnego.

 

Od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126) wprowadziło jednolite wzory formularzy obowiązujące w całej Polsce, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej https://bip.czarnkowgmina.pl/ w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

  1. Osoby fizyczne:

są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

IL-1 INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

  1. Osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
  • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie h) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 13.12.2021 13:21:47
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022 10:07:54
Data publikacji informacji: od 13.12.2021 13:21:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.11.2022 10:07:54 Michał Iwanicki edycja strony
13.12.2021 13:21:47 Michał Iwanicki strona została dodana