BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż lokali mieszkalnych

                                                                                                                                                                  

Bezprzetargowa sprzedaż lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy

 

 

 

Podstawa prawna:                                                                                                                                  

1.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami),

2.    Ustawa  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami)

3.     Ustawa o własności lokali  z dnia 24 czerwca 1994 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1982),

4.    Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/310/2010  z dnia 15 lutego 2010 roku  w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych.

 

 

                                                                                                                                                                    

I. Wymagane dokumenty:                                                                                                                      

Wniosek  oznaczenia i położenia nieruchomości objętej postępowaniem        

Wniosek strony zwolniony jest z opłaty skarbowej.

 

 

                                                                                                                                                                  

II. Procedura  sprzedaży lokali mieszkalnych:

Bezprzetargowa sprzedaż lokali mieszkalnych przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, z którym najem został zawarty na czas nieokreślony - art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozpoczęciem procedury przygotowawczej do sprzedaży nieruchomości lokalowej do sprzedaży jest indywidualny wniosek strony zainteresowanej lub decyzja organu gminy o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży.

O przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do zbycia decyduje Wójt w drodze zarządzenia.

Wyłączone ze sprzedaży są lokale mieszkalne:

-  usytuowane w budynkach, w których znajduje się chociażby jeden lokal wykorzystywany na cele użyteczności publicznej (np. Sala Wiejska, OSP, Ośrodek Zdrowia),

- jeżeli dla budynku, w którym są usytuowane wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej albo, gdy na działce tej znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące odrębne nieruchomości,

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, wykwaterowania lub zmiany funkcji na niemieszkalną.

W przypadku chęci nabycia lokali  przez wszystkich najemców  i dokona jednorazowej zapłaty udzielona zostanie bonifikata od ceny sprzedaży w wysokości :

- 70%, jeśli budynek zostanie sprzedany w całości  na skutek wyodrębnienia  własności wszystkich lokali  w jednakowym terminie,

- 60 %, jeśli sprzedaż lokali w budynku następuje sukcesywnie.

Osobom, które dokonają zapłaty w ratach obniża się wysokość bonifikaty, o której mowa wyżej o:

- 10%, jeżeli cena sprzedaży zostanie rozłożona na raty płacone przez okres do 3 lat;

- 20%, jeżeli cena sprzedaży zostanie rozłożona na raty płacone przez okres od 3 do 5 lat;

- 30%, jeżeli cena sprzedaży zostanie rozłożona na raty płacone przez okres od 5 do 10 lat.

Jeśli wnioskodawca  zrezygnuje z nabycia lokalu, zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez gminę kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży zgodnie z § 4 ust.3 Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/310/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku.

Szczegółowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych  określone zostały w Uchwale Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/310/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku

 

 

III. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków tel. (67) 253-02-92.

Data wytworzenia informacji: 21.01.2016 11:34:32
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016 11:38:27
Data publikacji informacji: od 21.01.2016 11:34:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.01.2016 11:38:27 Michał Iwanicki edycja strony
21.01.2016 11:34:32 Michał Iwanicki strona została dodana