BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia V kadencja 2006 - 2010

Zarządzenie Nr 1/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 4/96 Wójta Gminy Czarnków z dnia 16 sierpnia 1996 roku w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 2/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie prognozy spłaty długu

Zarządzenie Nr 3/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie określenia stawek za dzierżawę kontenerów na odpady stałe, będących własnością gminy Czarnków na rok 2007

Zarządzenie Nr 4/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 60/I/2003 Wójta Gminy Czarnków z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących Mienie Komunalne Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 5/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - druki ścisłego zarachowania, paliwo oraz weryfikacji sald kont rozrachunkowych w Referacie Oświaty

Zarządzenie Nr 6/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie Nr 7/II/2006 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, drogi gminne utwardzone, place utwardzone gminne na mieniu komunalnym Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 8/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czarnków

Zarządzenie Nr 9/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie plan finansowy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie plan finansowy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007 r.

Zarządzenie Nr 11/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta Gmniny Czarnków

Zarządzenie Nr 12/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie uprognozy spłaty długu

Zarządzenie Nr 13/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie

Zarządzenie Nr 14/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu

Zarządzenie Nr 15/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok

Zarządzenie Nr 15a/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie Nr 16/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie

Zarządzenie Nr 17/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawieinformacji o wykaonaniu budżetu za 2006 rok

Zarządzenie Nr 18/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie

Zarządzenie Nr 19/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 225/I/06 Wójta Gminy Czarnków z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 20/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie plan finansowy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok

Zarządzenie Nr 21/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie plan finansowy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok

Zarządzenie Nr 22/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 23/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 24/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2007 r.

Zarządzenie Nr 25/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursów na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie

Zarządzenie Nr 26/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 27/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na rok 2007

Zarządzenie Nr 28/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uczwalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 29/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie informacji wynikającej z art. 14 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) dotyczącej wykonania budżetu za 2006 rok

Zarządzenie Nr 30/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gajewie

Zarządzenie Nr 31/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie

Zarządzenie Nr 32/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 33/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 34/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi

Zarządzenie Nr 35/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 36/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne w mieszkaniowym zasobie gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 37/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 38/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Bernadety Pokarowskiej

Zarządzenie Nr 39/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbi

Zarządzenie Nr 40/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie bilansu skonsolidowanego za 2006 rok

Zarządzenie Nr 41/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 269/I/2006 Wójta Gminy czarnków z dnia 4 października 2006 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków

Zarządzenie Nr 42/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych - samochód Bus nr rejestracyjny PAU 8125 wraz z wyposażeniem

Zarządzenie Nr 43/II/2007 Wójta Gminy Czarnków w sprawie informacji wynikającej z art. 14 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) dotyczącej wykonania budżetu za 2006 rok

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 09.08.2007 12:24:57
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2007 10:27:05
Data publikacji informacji: od 09.08.2007 12:24:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.09.2007 10:27:05 Michał Iwanicki edycja strony
09.08.2007 12:24:57 Michał Iwanicki strona została dodana