BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium szkolne - informacje

STYPENDIUM SZKOLNE - informacje

 

1.    Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki.

2.    Warunkiem wypłaty stypendium w formie środków pieniężnych jest poniesienie przez rodzica opiekuna/pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne. Wypłata następuje po udokumentowaniu faktycznie poniesionego kosztu rachunkami, fakturami bądź innymi dokumentami.

3.    W szczególnych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o stypendium, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe, a wnioskodawca przedstawi odpowiednie uzasadnienie.

4.    Stypendium szkolne zostaje przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

5.   Uzasadnienie przyznania stypendium - stypendium szkolne może otrzymać  uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

6.    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej).

7.    Stypendium powinno być przeznaczone na realizację potrzeb o charakterze edukacyjnym, w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników do nauki, innych zakupów ściśle związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym np. zeszyty, strój sportowy, przybory i pomoce szkolne, słowniki, lektury szkolne, encyklopedie, atlasy, opłaty za internet, zakup komputera, oprogramowania, tuszy do drukarek, biurka, krzesła, lampki, pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

8.    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, pokój nr 2.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI
 2. ZESZYTY
 3. LEKTURY SZKOLNE, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, SŁOWNIKI, TABLICE MATEMATYCZNE
 4. PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE, W TYM: TORNISTER (PLECAK SZKOLNY), PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, KREPA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA)
 5. STRÓJ SPORTOWY NA W-F
 6. OBUWIE SPORTOWE NA W-F
 7. STRÓJ GALOWY
 8. KOMPUTER (JEŚLI NA RATY - DOWODY ZAPŁATY + UMOWA), OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA (MYSZKA, KLAWIATURA ITP.)
 9. PROGRAMY KOMPUTEROWE I PROGRAMY EDUKACYJNE
 10. DRUKARKA, TUSZE DO DRUKAREK
 11. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO - OD WRZEŚNIA DO CZERWCA
 12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA DO BIURKA
 13. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, ZAJĘCIACH JĘZYKÓW OBCYCH
 14. OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYCIECZKACH SZKOLNYCH, WYJŚCIACH (WYJAZDACH) DO KIN, TEATRÓW I INNYCH IMPREZACH EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ (FAKTURA ZE SZKOŁY)
 15. SPRZĘT MUZYCZNY NIEZBĘDNY DO NAUKI W SZKOLE
 16. JEŚLI W SZKOLE JEST BASEN - STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI
 17. BILETY MIESIĘCZNE - JEŚLI UCZEŃ DOJEŻDZA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę ubiegającego się o stypendium dla dziecka lub na pełnoletniego ucznia.
Istotne jest także, aby np. strój na w-f, obuwie miały adnotację „sportowe"- faktury bez takiej adnotacji nie będą przyjmowane.

 

OBOWIAZUJĄ FAKTURY WYSTAWIONE OD:

1.    zakup podręczników - od czerwca

2.    pozostałe materiały szkolne - od sierpnia
3.    internet - od września do czerwca
4.    bilety miesięczne - od  września do czerwca

Data wytworzenia informacji: 29.01.2016 12:28:19
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:28:19
Data publikacji informacji: od 29.01.2016 12:28:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.01.2016 12:28:19 Michał Iwanicki strona została dodana