BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

III kadencja 1998-XI.2002


Uchwała Nr 1/98
Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Gminy Czarnków w Brzeźnie, ul. Krótka 1, z dnia 17 grudnia 1998 roku.

Uchwała Nr 2/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 17 stycznia 1999 roku, z dnia 19 grudnia 1998 roku.

Uchwała Nr 3/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na rok 1998, z dnia 19 grudnia 1998 roku.

Uchwała Nr 4/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 19 grudnia 1998 roku.

Uchwała Nr 5/98 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na rok 1998, z dnia 30 grudnia 1998 roku.

Uchwała Nr 6/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnków, z dnia 6 stycznia 1999 roku.

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzającej przetargi na udzielanie zamówień publicznych do wartości 30 000 ECU na wykonywanie usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych w związku ze zbywaniem nieruchomości oraz naliczaniem opłat, z dnia 6 stycznia 1999 roku.

Uchwała Nr 8/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie odpłat za dzierżawę nieruchomości bądź ich części użytkowanych przez Gminę na mocy umów dzierżawy zawartych z innymi Gminami, z dnia 28 stycznia 1999 roku.

Uchwała Nr 9/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wykorzystania pomieszczeń likwidowanych na dzień 1.09.1999 r. Szkół Filialnych w Zofiowie i Walkowicach na cele oświatowe, z dnia 22 lutego 1999 roku.

Uchwała Nr 10/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół tworzonych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 18 marca 1999 roku.

Uchwała Nr 11/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia cen na drewno opałowe i tartaczne pozyskane z gruntów mienia komunalnego gminy Czarnków oraz sposobu zbywania tego drewna, z dnia 18 marca 1999 roku.

Uchwała Nr 12/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie udzielania zamówień publicznych i powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych, ograniczonych, dwustopniowych, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę i zamówień z wolnej ręki przy udzielaniu przez Zarząd Gminy Czarnków zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy surowców, produktów, sprzętu oraz innych rzeczy i dóbr, z dnia 31 marca 1999 roku.

Uchwała Nr 13/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 1999, z dnia 14 kwietnia 1999 roku.

Uchwała Nr 14/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorów Zespołów Szkół w Jędrzejewie, Kuźnicy Czarnkowskiej i Gębicach, z dnia 29 kwietnia 1999 roku.

Uchwała Nr 15/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 65/98 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad ustalenia należności czynszu za grunty oddawane w dzierżawę stanowiące zasób gminny oraz wysokości stawek czynszu i terminów płatności, z dnia 25 maja 1999 roku.

Uchwała Nr 16/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach, z dnia 10 czerwca 1999 roku.

Uchwała Nr 17/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 1999 po zmianie budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/77/99 z dnia 16 czerwca 1999 r., z dnia 1 lipca 1999 roku.

Uchwała Nr 18/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 1 lipca 1999 roku.

Uchwała Nr 19/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie określenia szczegółowych zasad rejestracji i identyfikacji psów oraz miejscowości, w których będzie ta czynność wykonywana, z dnia 1 lipca 1999 roku.

Uchwała Nr 20/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 65/98 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 1998 roku w sprawie zasad ustalenia należności czynszu za grunty oddawane w dzierżawę stanowiące zasób gminny oraz wysokości stawek czynszu i terminów płatności, z dnia 15 lipca 1999 roku.

Uchwała Nr 21/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Radolinek na działkach o numerach ewidencyjnych 279/3 i 279/6, z dnia 15 lipca 1999 roku.

Uchwała Nr 22/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 1999 po zmianie budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr IX/88/99 z dnia 29.07.1999 r., z dnia 30 lipca 1999 roku.

Uchwała Nr 23/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach, z dnia 10 sierpnia 1999 roku.

Uchwała Nr 24/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo na działce o numerze ewidencyjnym 1073, z dnia 13 sierpnia 1999 roku.

Uchwała Nr 25/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany uchwały nr 6/99 z dnia 6 stycznia 1999 roku dotyczącej Komisji Przetargowej w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnków, z dnia 13 sierpnia 1999 roku.

Uchwała Nr 26/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 1999 po zmianie budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr X/95/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., z dnia 16 września 1999 roku.

Uchwała Nr 27/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 28 września 1999 roku.

Uchwała Nr 28/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek za wynajem gminnych autobusów na wyjazdy nie objęte zadaniami Urzędu Gminy Czarnków, z dnia 7 października 1999 roku.

Uchwała Nr 29/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu na rok 1999, z dnia 28 października 1999 roku.

Uchwała Nr 30/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie określenia czynszu za dzierżawę Zajazdu “Śmieszek” wraz z gruntem, z dnia 28 października 1999 roku.

Uchwała Nr 31/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2000, z dnia 12 listopada 1999 roku.

Uchwała Nr 32/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego gminy Czarnków, z dnia 12 listopada 1999 roku.

Uchwała Nr 33/99 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 12 listopada 1999 roku.

Uchwała Nr 34/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czarnków, z dnia 20 stycznia 2000 roku.

Uchwała Nr 35/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 17 marca 2000 roku.

Uchwała Nr 36/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków komunalnych pochodzących spoza terenu Gminy Lubasz, dostarczanych do oczyszczalni ścieków położonej w Stajkowie – objętej działalnością Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 31 marca 2000 roku.

Uchwała Nr 37/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad i opłat za korzystanie z domów przedpogrzebowych oraz opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 31 marca 2000 roku.

Uchwała Nr 38/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zwolnienia pani Doroty Małeckiej z pełnienia funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 10 maja 2000 roku.

Uchwała Nr 39/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 10 maja 2000 roku.

Uchwała Nr 40/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie pojęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Mikołajewie, z dnia 30 maja 2000 roku.

Uchwała Nr 41/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Romanowie Dolnym, z dnia 30 maja 2000 roku.

Uchwała Nr 42/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie a lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 15 czerwca 2000 roku.

Uchwała Nr 43/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących Mienie Komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28 czerwca 2000 roku.

Uchwała Nr 44/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wysokości zasiłku w naturze – wyprawka, pokrywającego niezbędne potrzeby każdego narodzonego podczas ostatniego porodu dziecka, świadczonego przez gminę, z dnia 6 lipca 2000 roku.

Uchwała Nr 45/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 11 lipca 2000 roku.

Uchwała Nr 46/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na dzierżawę budynków i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Czarnków, z dnia 11 lipca 2000 roku.

Uchwała Nr 47/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mikołajewie, z dnia 3 sierpnia 2000 roku.

Uchwała Nr 48/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Romanowie Dolnym, z dnia 17 sierpnia 2000 roku.

Uchwała Nr 49/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych, z dnia 12 września 2000 roku.

Uchwała Nr 50/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wyznaczenia dwóch członków Zarządu Gminy Czarnków do czynności prawnych przy zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych, z dnia 21 września 2000 roku.

Uchwała Nr 51/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 5 października 2000 roku.

Uchwała Nr 52/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wdrożenie kierunków działań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2001 - 2010, z dnia 5 października 2000 roku.

Uchwała Nr 53/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany uchwały Zarządu Gminy Czarnków Nr 71/98 z dnia 11 marca 1998 roku, w sprawie szczegółowego określenia zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej i stawek oprocentowania za nie spłacone części ceny w przypadku części ceny w przypadku zbywania nieruchomości : jako lokal mieszkalny oraz na rzecz dzierżawców, którzy dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, z dnia 5 października 2000 roku.

Uchwała Nr 54/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dostarczanej z kotłowni olejowej i gazowej na cele bytowe do lokali będących własnością Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 18 października 2000 roku.

Uchwała Nr 55A/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zasad ustalenia należności czynszu za grunty oddawane w dzierżawę stanowiące zasób gminny oraz wysokości stawek czynszu i terminów płatności, z dnia 9 listopada 2000 roku.

Uchwała Nr 55/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2001, z dnia 15 listopada 2000 roku.

Uchwała Nr 56/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 30 listopada 2000 roku.

Uchwała Nr 57/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego gminy Czarnków, z dnia 30 listopada 2000 roku.

Uchwała Nr 58/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok, z dnia 30 listopada 2000 roku.

Uchwała Nr 59/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2000 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 17 marca 2000 r. dotyczącej ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 30 listopada 2000 roku.

Uchwała Nr 60/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wydania instrukcji obowiązującej na terenie Gminy Czarnków przy wystawianiu świadectw pochodzenia zwierząt i ich znakowania, z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Uchwała Nr 61/2000 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 56/2000 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2000 roku dotyczącej ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Uchwała Nr 62/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad i stawek za wynajem gminnych autobusów i samochodu “BUS”, z dnia 5 stycznia 2001 roku.

Uchwała Nr 63/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 56/2000 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2000 roku dotyczącej ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 12 stycznia 2001 roku.

Uchwała Nr 64/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000, z dnia 23 marca 2001 roku.

Uchwała Nr 65/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 23 marca 2001 roku.

Uchwała Nr 66/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia zasad przydziału środków z budżetu Gminy dofinansowujących działania spółek, z dnia 23 marca 2001 roku.

Uchwała Nr 67/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 29 marca 2001 roku.

Uchwała Nr 68/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie planów finansowych na rok 2001, z dnia 25 maja 2001 roku.

Uchwała Nr 69/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 25 maja 2001 roku.

Uchwała Nr 70/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w Preliminarzu wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r., z dnia 25 maja 2001 roku.

Uchwała Nr 71/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 72/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 73/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 74/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 75/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 29 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 76/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 71/01 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 21 czerwca 2001 r., z dnia 5 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr 77/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/01 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 21 czerwca 2001 r., z dnia 5 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr 78/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/01 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 21 czerwca 2001 r., z dnia 5 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr 79/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/01 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 21 czerwca 2001 r., z dnia 5 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr 80/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany uchwały Nr 12/99 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych i powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych, ograniczonych, dwustopniowych, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę i zamówień z wolnej ręki przy udzielaniu przez Zarząd Gminy Czarnków zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy surowców, produktów, sprzętu oraz innych rzeczy i dóbr, z dnia 5 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr 81/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mikołajewie, z dnia 2 sierpnia 2001 roku.

Uchwała Nr 82/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Romanowie Dolnym, z dnia 2 sierpnia 2001 roku.

Uchwała Nr 83/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 r., z dnia 27 sierpnia 2001 roku.

Uchwała Nr 84/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych, z dnia 30 sierpnia 2001 roku.

Uchwała Nr 85/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach, z dnia 6 września 2001 roku.

Uchwała Nr 86/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie, z dnia 12 września 2001 roku.

Uchwała Nr 87/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 rok, z dnia 27 września 2001 roku.

Uchwała Nr 88/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 24 października 2001 roku.

Uchwała Nr 89/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2002, z dnia 15 listopada 2001 roku.

Uchwała Nr 90/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/2000 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2000 roku dotyczącej ustalenia zasad zawierania umów dzierżawy oraz stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 23 listopada 2001 roku.

Uchwała Nr 91/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali niemieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą stanowiących własność mienia komunalnego gminy Czarnków, z dnia 23 listopada 2001 roku.

Uchwała Nr 92/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie określenia stawki za wywóz 1 m3 ścieków z bezodpływowych zbiorników ścieków przy budynkach komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 23 listopada 2001 roku.

Uchwała Nr 93/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Zarządu Gminy Czarnków Nr 43/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z lokalnej kanalizacji w budynkach stanowiących Mienie Komunalne Gminy Czarnków, z dnia 23 listopada 2001 roku.

Uchwała Nr 94/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 13 grudnia 2001 roku.

Uchwała Nr 95/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w Preliminarzu wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok, z dnia 13 grudnia 2001 roku.

Uchwała Nr 96/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 14 grudnia 2001 roku.

Uchwała Nr 97/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie prognozy kwoty długu, z dnia 20 grudnia 2001 roku.

Uchwała Nr 98/01 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dostarczanej z kotłowni węglowych, olejowej i gazowych na cele bytowe do lokali będących własnością Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 20 grudnia 2001 roku.

Uchwała Nr 99/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 17 stycznia 2002 roku.

Uchwała Nr 100/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jędrzejewie, z dnia 17 stycznia 2002 roku.

Uchwała Nr 101/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie, z dnia 17 stycznia 2002 roku.

Uchwała Nr 102/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej, z dnia 31 stycznia 2002 roku.

Uchwała Nr 103/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących przyznania pomocy finansowej na realizację dokształcania dla pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Czarnków oraz składu komisji do rozpatrywania zgłoszonych wniosków, z dnia 22 lutego 2002 roku.

Uchwała Nr 104/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002, z dnia 28 lutego 2002 roku.

Uchwała Nr 105/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne w mieszkaniowym zasobie gminy Czarnków, z dnia 6 marca 2002 roku.

Uchwała Nr 106/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie odpłatności za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii, z dnia 14 marca 2002 roku.

Uchwała Nr 107/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001, z dnia 28 marca 2002 roku.

Uchwała Nr 108/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 28 marca 2002 roku.

Uchwała Nr 109/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 25 kwietnia 2002 roku.

Uchwała Nr 110/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podjęcia decyzji o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów w Publicznym Przedszkolu w Kuźnicy Czarnkowskiej, Szkole Podstawowej w Gębicach, Publicznym Gimnazjum w Gębicach, z dnia 24 maja 2002 roku.

Uchwała Nr 111/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 112/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 113/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 114/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 115/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gębicach, z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 116/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gębicach, z dnia 12 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 117/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 88/01 z dnia 24.10.2001 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 4 lipca 2002 roku.

Uchwała Nr 118/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów w Szkole Podstawowej w Gębicach, Publicznym Gimnazjum w Gębicach oraz w Publicznym Przedszkolu w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 18 lipca 2002 roku.

Uchwała Nr 119/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 18 lipca 2002 roku.

Uchwała Nr 120/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 20 sierpnia 2002 roku.

Uchwała Nr 121/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnków, z dnia 20 sierpnia 2002 roku.

Uchwała Nr 122/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 r., z dnia 26 sierpnia 2002 roku.

Uchwała Nr 123/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 26 sierpnia 2002 roku.

Uchwała Nr 124/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej, z dnia 5 września 2002 roku.

Uchwała Nr 125/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 30 września 2002 roku.

Uchwała Nr 126/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., z dnia 3 października 2002 roku.

Uchwała Nr 127/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany Uchwały Nr 103/02 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących przyznania pomocy finansowej na realizację dokształcania dla pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Czarnków oraz składu komisji do rozpatrywania zgłoszonych wniosków, z dnia 17 października 2002 roku.

Uchwała Nr 128/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 24 października 2002 roku.

Uchwała Nr 129/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z dnia 24 października 2002 roku.

Uchwała Nr 130/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002, z dnia 31 października 2002 roku.

Uchwała Nr 131/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie prognozy kwoty długu, z dnia 31 października 2002 roku.

Uchwała Nr 132/02 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2003, z dnia 14 listopada 2002 roku.

  
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 14:56:35
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 14:56:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
02.10.2003 13:24:22 - edycja strony
15.09.2003 14:56:35 - strona została dodana