BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy Czarnków informuję mieszkańców z terenu Gminy Czarnków, zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2017 Rady Gminy Czarnków z dn. 15 grudnia 2017r.  można ubiegać się o dotację - w wysokości 1500 zł - na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków służącej oczyszczaniu ścieków pochodzących wyłącznie z budynków mieszkalnych w miejscowościach gdzie nie ma technicznej możliwości przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub zaplanowanych do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej. 

Wnioski na zakup oczyszczalni i realizację inwestycji w danym roku należy składać w terminie 02 stycznia  do 31 marca na druku stanowiącym załącznik do uchwały - dostępnym w Urzędzie Gminy pok. Nr 15 lub do pobrania ze strony internetowej.

Wnioski złożone po lub przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy załączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - zgodnie z przepisami prawo budowlane;
  • pisemne oświadczenie dotyczące nie wniesienia sprzeciwu przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, co do zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków;
  • mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczeniem oczyszczalni (lokalizacja zbiornika, lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego z budynku, lokalizacja drenażu rozsączającego)
  • pisemne oświadczenie o warunkach glebowo-wodnych (przepuszczalność gruntu, poziom wody gruntowej) umożliwiających wchłanianie i odprowadzenie oczyszczonych ścieków lub zastosowaniu rozwiązania alternatywnego.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania i realizowane do wyczerpania środków przeznaczonych na dotacje w danym roku. Wnioski wymagające uzupełnienia będą załatwiane po rozpatrzeniu kompletnych wniosków.

Nie zrealizowane wnioski w danym roku będą rozpatrywane w pierwszej kolejności  w następnym roku.

 Po zweryfikowaniu wniosku - w okresie I kwartału roku w którym ma zostać zrealizowana inwestycja pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Czarnków  zostanie zawarta umowa na udzielenie i rozliczenie dotacji.

Po zrealizowaniu wnioskodawca przedkłada rozliczenie - wg  druku dostępnego Urzędzie Gminy pok. Nr 15 lub do pobrania ze strony internetowej. Do rozliczenia wnioskodawca załącza:

a) imienna fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku, gdy na fakturze kwota wymieniona do zapłaty obejmuje oprócz zakupu oczyszczalni ścieków również materiały i usługi nie podlegające dofinansowaniu - winny one być rozbite w osobnych pozycjach;

b) certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-1/PN-EN 12566-3 - oznaczonych znakiem CE lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną - oznaczonych znakiem budowlanym B - wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe  - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni);

c) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku gdy wydane było pozwolenie;

Brak przedłożenia któregokolwiek  z załączników (a,b,c) skutkował będzie obowiązkiem zwrotu udzielonej dotacji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 15 tel. 67 253-02-92.

 

 

Wójt Gminy Czarnków

           (-) Bolesław Chwarścianek

  ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie

2. Oświadczenie 1

3. Oświadczenie 2

4. Załącznik

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 03.09.2012 09:34:40
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2018 07:44:07
Data publikacji informacji: od 03.09.2012 09:34:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.09.2018 07:44:07 Michał Iwanicki edycja strony
03.09.2012 09:34:40 Michał Iwanicki strona została dodana