BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENTA RP - Pełnomocnictwo do głosowania

 

WYBORY PREZYDENTA RP - Pełnomocnictwo do głosowania

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludnoścki

Wymagane dokumenty

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Czarnków lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9 dni przed datą wyborów .   

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. (form 1) powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

ñ pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia (form 2) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

ñ w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

ñ w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców w danym okręgu co wyborca : kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie gminy Czarnków .

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

ñ śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

ñ wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

ñ wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul Rybaki nr 3 , I piętro ,pok. nr 1
Biuro ewidencji ludności
tel. 67-2530289
w Godzinach :
od poniedziałku do piątku  7:30-15:30,


Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Podstawa prawna

ñ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

ñ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936);

ñ Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Tryb odwoławczy

Brak

 

 


Wniosek na pełnomocnictwo

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:07:51
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015 08:01:09
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:07:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.04.2015 08:01:09 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:07:51 Michał Iwanicki strona została dodana