BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzierżawy

                                                                                                                                                                  

Dzierżawa gruntu mienia komunalnego

 

Podstawa prawna:                                                                                                                                  

1.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami),

2.    Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 200/II/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność  Gminy Czarnków,

3.    Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 251/III/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty oddane w dzierżawę stanowiące zasób gminny  Gminy Czarnków oraz terminów płatności.

                                                                                                                                                                  

Zawarcie umowy dzierżawy następuje na indywidualny wniosek strony.

Przedłużenie czasu trwania umowy następuje na pisemny wniosek strony złożony 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy.

                                                                                                                                                                  

I. Wymagane dokumenty:                                                                                                                      

Wniosek o wydzierżawienie lub przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości  z podaniem oznaczenia i położenia nieruchomości.                                                                                                                                          

Wniosek strony o dzierżawę nieruchomości gminnej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

                                                                                                                                                                  

II. Zasady wydzierżawiania gruntów rolnych mienia komunalnego:                                                

Dzierżawa gruntów na cele związane z produkcja rolniczą dotyczy okresu nie dłuższego niż 3 lata.     

W przypadku dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata decyzję o dzierżawie podejmuje  Rada  Gminy w formie uchwały. 

 

III. Stawki czynszu za grunty rolne w skali rocznej ustalona jest w wysokości:                               

- grunty orne:

IIIa - 4,0 q pszenicy za 1 ha  

IIIb - 3,5 q pszenicy za 1 ha

IVa - 3,0 q pszenicy za 1 ha

lVb - 2,8 q pszenicy za 1 ha

V -    2,0 q pszenicy za 1 ha

VI -  1,5 q pszenicy za 1 ha   

- użytki zielone:      

III - 3,5 q pszenicy za 1 ha

IV - 2,5 q pszenicy za 1 ha  

V -   1,5 q pszenicy za 1 ha

VI - 1,0 q pszenicy za 1 ha

Ustala się stawkę czynszu w skali rocznej dla gruntu pod wodami nadającymi się chowu lub hodowli ryb według stawki gruntu pod tymi wodami. W razie braku klasyfikacji stawkę ustala się według stawki użytku zielonego klasy IV.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

IV. Termin platności:                                                                                                                             

- I rata płatna do dnia 15 maja    

- 11 rata płatna do dnia 15 września.   

                                                                                                                                                                  

V. Stawki czynszu za grunty mienia komunalnego oddawane w dzierżawę na cele inne niż rolne:

1.    pod własne garaże i budynki gospodarcze stałe lub przenośne - 0,50 zł/1 m2 w skali rocznej,

2.    na prowadzenie działalności handlowej - 7 zł/1 m2 w skali rocznej (w granicach administracyjnych miasta Czarnkowa 20 zł/ 1 m2 w skali rocznej),

3.    na tereny składowe, przemysłowe oraz na prowadzenie działalności produkcyjnej i gospodarczej - 1zł/1 m2 w skali rocznej (w granicach administracyjnych miasta Czarnkowa 5 zł/ 1 m2 w skali rocznej),

4.    na umieszczenie reklam - 20 zł/ 1 m2 w skali rocznej,

5.    na prowadzenie schroniska dla zwierząt - 1,50 zł/ 1 m2 w skali rocznej,

6.    na ustawienie pojemników na odzież używaną - 10 zł/ 1 m2 w skali rocznej,

7.    pod maszty antenowe oraz urządzenia telekomunikacyjne- 50 zł/ 1 m2 w skali rocznej,

8.    na cele oświatowe niepubliczne, rekreacyjne i inne - 7 zł/1 m2 w skali rocznej (w granicach administracyjnych miasta Czarnkowa 10 zł/ 1 m2 w skali rocznej),

 

Do powyższych stawek czynszu dzierżawnego doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

 

VI. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków tel. (67) 253-02-92.

Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 11:13:37
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 11:13:37
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
21.01.2016 11:40:35 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 11:13:37 - strona została dodana