BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłki rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

I. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Od dnia 1 listopada 2015r. zasiłek rodzinny wynosi:

 • 89 zł na dziecko wwieku 0 - 5 lat,
 • 118 zł na dziecko wwieku 6 - 18 lat,
 • 129 zł na dziecko wwieku 19 - 24 lat.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych szkoła oznacza: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 2 pkt 18).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka, osobie uczącej się - tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje wzwiązku małżeńskim lub przebywa winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub wrodzinie zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego zrodziców dziecka chyba, że:

1.      drugi z rodziców nie żyje;

2.      ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją);

3.      powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone;

4.      sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie (art. 2 pkt 6).

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:


1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA, wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.


2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres: 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem, 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400 zł. 


Dodatek nie przysługuje jeżeli:

a.       osoba ubiegająca się, bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

b.      osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - oznacza to, iż ustawodawca zezwala na kontynuowanie zatrudnienia lub inny rodzaj zarobkowania, podczas udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego, w sytuacji nie zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, potwierdzane odpowiednim zaświadczeniem lub oświadczeniem;

c.       dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - dla świadczeniobiorców oznacza to, iż dodatek przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w w/w typie placówki nie więcej niż 5 dni;

d.      osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 185 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.


4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ przysługuje w kwocie 90 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

przyznawany jest w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 90 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówkę". Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

 
7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:

a)      w wysokości 105 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

b)       
w wysokości 63 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

II. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznawany jest w wysokości 153 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

 • niepełnosprawne dziecko;
 • osoba niepełnosprawna wwieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna wwieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem oumiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała wwieku do 21 roku życia;
 • osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych zpielęgnacją tej osoby;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS.

III. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Również inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby, nad którą sprawuje opiekę, otrzyma świadczenie, lecz dopiero, gdy krewny w I stopniu nie będzie mógł sprawować osobistej opieki lub gdy takiej osoby nie będzie. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi prawnemu. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od dnia stycznia 2016 r. wysokość świadczenia wynosi 1300 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjnie nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • osoba wymagająca opieki:

1.      pozostaje w związku małżeńskim;

2.      została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

 • osoba wrodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba wrodzinie ma ustalone prawo do dodatku ztytułu opieki nad dzieckiem wokresie korzystania zurlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko wrodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych zopieką.

IV. ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka - z uwzględnieniem dochodów rodziny, 1922 zł na osobę. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 (tysiąc) złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE UZALEŻNIONE OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZTYTUŁU KSZTAŁCENIA IREHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO,
 • PODWYŻSZONY DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZTYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA (W PRZYPADKU DZIECKA LEGITYMUJĄCEGO SIĘ ORZECZENIEM ONIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM OZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI),
 • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE,
 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY.

Zasady nabywania prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i z tytułu samotnego wychowywania dziecka (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) po raz pierwszy:

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy przedłożyć orzeczenie i złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z konieczna dokumentacją. Prawo do wymienionych świadczeń przysługuje, na zasadach ogólnych, począwszy od miesiąca złożenia wniosku wraz z dokumentacją.

Zasady nabywania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego po raz pierwszy:

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do w/w świadczeń należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
W przypadku przekroczenia powyższego terminu prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje, na zasadach ogólnych, od miesiąca złożenia wniosku wraz z dokumentacją, przy dochowaniu pozostałych warunków określonych w ustawie. Zasady nabywania prawa do wszystkich świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w przypadku kontynuacji:

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy:

1.      złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

2.      złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

W przypadku przekroczenia powyższych terminów prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności przysługuje, na zasadach ogólnych, od miesiąca złożenia wniosku wraz z dokumentacją.

VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE ZWIĄZANE Z URODZENIEM DZIECKA

 • DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZTYTUŁU URODZENIA DZIECKA
 • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA ZTYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez notariusza lub organ, który wydał dany dokument, uwierzytelnienia może dokonać również pracownik przyjmujący dokument po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału.

1. ZASIŁEK RODZINNY

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się ozasiłek rodzinny
 • kopia karty pobytu, wprzypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się wRzeczpospolitej Polskiej
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • orzeczenie oniepełnosprawności albo oumiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenia zUrzędu Skarbowego oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego wroku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, wprzypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego zrodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu ooddaleniu powództwa oustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zrodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, wprzypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • zaświadczenie szkoły, wprzypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
 • informacja sądu otoczącym się postępowaniu wsprawie oprzysposobienie dziecka

 

2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

3. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 • wniosek
 • zaświadczenie pracodawcy ookresie udzielonego urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy oco najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego
 • informacja od pracodawcy ookresie na jaki zawarta została umowa opracę
 • zaświadczenia ZUS ozgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

4. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 • wniosek
 • dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu ooddaleniu powództwa oustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zrodziców

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • wniosek
 • orzeczenie oniepełnosprawności albo oumiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 • wniosek
 • zaświadczenie szkoły, wprzypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA (LUB DOJAZDÓW) PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 • wniosek
 • zaświadczenie szkoły, potwierdzenie miejsca zamieszkania wmiejscowości, wktórej znajduje się szkoła

8. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 • wniosek,
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się ozasiłek pielęgnacyjny,
 • akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie oniepełnosprawności albo oumiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

9. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się oświadczenie pielęgnacyjne
 • akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka
 • orzeczenie oniepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby wzwiązku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka wprocesie jego leczenia, rehabilitacji iedukacji, albo orzeczenie oznacznym stopniu niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający nie pozostawanie wzatrudnieniu na dzień złożenia wniosku (np. oświadczenie)
 • wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie zMOPS opobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno - rentowych
 • oświadczenie opodleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym ztytułu posiadania statusu członka rodziny

10. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
 • odpis aktu urodzenia dziecka, wtym numer PESEL dziecka (jeżeli został już nadany).
 • tut. ośrodek prosi również odołączenie kopii dokumentu tożsamości drugiego zrodziców dziecka lub złożenia oświadczenia omiejscu zamieszkania ipobytu drugiego zrodziców.
 • od dnia 1 listopada 2009 r. wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego opozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu;
  natomiast wokresie od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety wokresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

VIII. DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Katalog możliwych źródeł utraty dochodu (dochody uzyskane w roku, który stanowi podstawę do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych):

1.      uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

2.      utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3.      utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

4.      utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5.      wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Katalog źródeł uzyskania dochodu (dochody uzyskane po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych):

1.      zakończenie urlopu wychowawczego,

2.      uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3.      uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

4.      uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5.      rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

6.      Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
UWAGA:  Każda kolejna umowa o pracę zawierana z tym samym pracodawcą jest również uzyskaniem dochodu.

IX. DOT. OSÓB POSIADAJĄCYCH USTALONE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, ubiegająca się lub pobierająca świadczenia rodzinne, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne zaświadczenie stosownej instytucji o wysokości dochodu netto za pierwszy pełny miesiąc od jego uzyskania.

Data wytworzenia informacji: 29.01.2016 12:42:22
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:42:22
Data publikacji informacji: od 29.01.2016 12:42:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.01.2016 12:42:22 Michał Iwanicki strona została dodana