BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na budowa przyłącza wodociągowego, realizowanego w ramach budowy sieci wodociągowej do działki nr 640/5 w miejscowości Zofiowo

IGROŚ.271.3.4.2018                                                            Czarnków, dnia 1 czerwca 2018 r.

 

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1. pkt. 12  ustawy
z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego, realizowanego w ramach budowy sieci wodociągowej do działki nr 640/5 w miejscowości Zofiowo.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

  • Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z art. 29a pkt 1 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) w celu realizacji przedmiotu umowy,
  • Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, o której mowa powyżej,
  • Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,
  • Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,
  • Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,

3. Szacunkowa wartość zamówienia:

10.000,00 zł (netto)

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Brzeźnie,
64-700 Czarnków

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Czarnków ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy Czarnków oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne spółki, Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w kwestii sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych poprzez realizację tożsamych prac na terenie Gminy Czarnków. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności spółki i należy do zadań własnych jednostki, dla realizacji których powołano Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Umowa zostanie zawarta na okres: 18.06.2018  r. - 30.08.2018 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane 

Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Wójt Gminy Czarnków

 

Bolesław Chwarścianek

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 01.06.2018 12:01:34
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2020 14:31:37
Data publikacji informacji: od 01.06.2018 12:01:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
28.05.2020 14:31:37 Michał Iwanicki edycja strony
01.06.2018 12:01:34 Michał Iwanicki strona została dodana