BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

II kadencja 1994-1998

Uchwała Nr I/1/94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 29.06.1994 roku.

Uchwała Nr I/2/94 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego, z dnia 29.06.1994 roku.

Uchwała Nr II/3/94 w sprawie powołania zastępców Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 12.07.1994 roku.

Uchwała Nr II/4/94 w sprawie wyboru Wójta Gminy Czarnków, z dnia 12.07.1994 roku.

Uchwała Nr II/5/94 w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 12.07.1994 roku.

Uchwała Nr II/6/94 w sprawie wyboru Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 12.07.1994 roku.

Uchwała Nr III/7/94 w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1994 r., z dnia 04.08.1994 roku.

Uchwała Nr III/8/94 w sprawie podatku leśnego na II półrocze 1994 r., z dnia 04.08.1994 roku.

Uchwała Nr III/9/94 w sprawie wyboru zastępcy przedstawiciela Gminy Czarnków do reprezentowania interesów Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Wielkopolski w Poznaniu, z dnia 04.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/10/94 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/11/94 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 1994 roku, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/12/94 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na II półrocze 1994 roku, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/13/94 w sprawie powołania członków poszczególnych Komisji Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/14/94 w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i członków kolegium d/s wykroczeń, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/15/94 w sprawie powołanie komisji dyscyplinarnej I i II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/16/94 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/17/94 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/34/92 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 27 sierpnia 1992 roku, dotyczącej powołania Rady Nadzorczej Przychodni Lekarskiej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/18/94 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/34/91 z dnia 9 sierpnia 1991 roku, dotyczącej przystąpienia do Skupowo – Handlowej Spółki z o.o. “Agroplon”, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/19/94 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/33/91 z dnia 9 sierpnia 1991 roku, dotyczącej przystąpienia do Spółki “Telekom Piła”, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/20/94 w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/21/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/22/94 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/23/94 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/24/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr IV/25/94  w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego we wsi Sarbka, z dnia 26.08.1994 roku.

Uchwała Nr V/26/94 w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Trzciance, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/27/94 w sprawie wyboru członków do Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/28/94 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/29/94 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu wiejskiego, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/30/94 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego we wsi Śmieszkowo, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/31/94 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków – dotyczącej wsi Śmieszkowo, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/32/94 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, z dnia 27.10.1994 roku

Uchwała Nr V/33/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/34/94 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/35/94 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/36/94 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pile na mienie komunalne, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/37/94 w sprawie przejęcia w zasoby mienia komunalnego nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/38/94 w sprawie poszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Czarnkowie określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Czarnkowie Nr IV/13/94, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr V/39/94 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/38/90 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 21 grudnia 1990 roku dotyczącej zatwierdzenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi, z dnia 27.10.1994 roku.

Uchwała Nr VI/40/94 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VI/41/94 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego we wsi Pianówka – Góra, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VI/42/94 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dotyczącej wsi Góra – Pianówka, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VI/43/94 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego we wsi Sarbka, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VI/44/94 w sprawie przeznaczenia użytków rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego we wsiach Sarbka i Śmieszkowo, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VI/45/94 w sprawie zasad i trybu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VI/46/94 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, z dnia 15.11.1994 roku.

Uchwała Nr VII/47/94 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 1995, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/48/94 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 1995, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/49/94 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 1995, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/50/94 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/51/94 w sprawie jednorazowych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Radnych, Członków Komisji oraz Członków Zarządu, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/52/94 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/53/94 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gospodarczych budynków komunalnych wykorzystywanych na cele rolnicze, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/54/94 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/55/94 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/56/94 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/14/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 marca 1993 roku, regulującej zasady sprzedaży nieruchomości rolnych mienia komunalnego, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VII/57/94 w sprawie ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykłą gruntów rolnych mienia komunalnego, z dnia 20.12.1994 roku.

Uchwała Nr VIII/58/94 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 30.12.1994 roku.

Uchwała Nr VIII/59/94 w sprawie ustalenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków, z dnia 30.12.1994 roku.

Uchwała Nr VIII/60/94 w sprawie wprowadzenia opłat związanych z podwyższeniem standardu wyposażenia w sprzęt dydaktyczno – wychowawczy Przedszkoli oraz zapewnienia dzieciom opieki wykraczającej poza czas realizacji minimum programowego, z dnia 30.12.1994 roku.

Uchwała Nr I/1/95 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/2/95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Gminy, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/3/95 w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu Prawa budowlanego na zasadzie porozumienia między administracją rządową i samorządową, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/4/95 w sprawie poszerzenia działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/5/95 w sprawie podatku rolnego na I półrocze 1995 r., z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/6/95 w sprawie podatku leśnego na I półrocze 1995 r., z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/7/95 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 1995 r., z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/8/95 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/9/95 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na I półrocze 1995 roku, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/10/95 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/52/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 grudnia 1993 roku w sprawie ustalenia formy sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/11/95 w sprawie ustalenia formy sprzedaży mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/12/95 w sprawie zmiany do uchwały Nr VII/57/94 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykłą gruntów rolnych mienia komunalnego, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr I/13/95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 23.02.1995 roku.

Uchwała Nr II/14/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Gminy za 1994 rok, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/15/95 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1994, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/16/95 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy za 1994 r., z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/17/95 w sprawie budżetu Gminy na rok 1995, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/18/95 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1995, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/19/95 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/40/91 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 września 1991 roku dot. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/20/95 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/21/95 w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czarnkowie określonej w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/13/94 z dnia 26 sierpnia roku, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/22/95 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/94 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 1994 roku zmieniającej uchwałę Nr VI/61/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/14/93 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 marca 1993 roku, regulującej zasady sprzedaży nieruchomości rolnych mienia komunalnego, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/23/95 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/94 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr II/24/95 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne, z dnia 28.03.1995 roku.

Uchwała Nr III/25/95 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/35/92 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 27 sierpnia 1992 r. dot. zatwierdzenia Statutu Przychodni Lekarskiej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr III/26/95 w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnków, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr III/27/95 w sprawie zasad zagospodarowania mieszkaniowym zasobom gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr III/28/95 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr III/29/95 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr III/30/95 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr III/31/95 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/11/92 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 24 stycznia 1992 r. załącznik Nr 1 dot. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, z dnia 23.05.1995 roku.

Uchwała Nr IV/32/95 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1995, z dnia 29.06.1995 roku.

Uchwała Nr IV/33/95 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 1995, z dnia 29.06.1995 roku.

Uchwała Nr IV/34/95 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 29.06.1995 roku.

Uchwała Nr IV/35/95 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na II półrocze 1995 roku, z dnia 29.06.1995 roku.

Uchwała Nr IV/36/95 w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/95 z dnia 23 maja 1995 r. Rady Gminy Czarnków w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnków, z dnia 29.06.1995 roku.

Uchwała Nr V/37/95 w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1995 r., z dnia 29.08.1995 roku.

Uchwała Nr V/38/95 w sprawie podatku leśnego na II półrocze 1995 r., z dnia 29.08.1995 roku.

Uchwała Nr V/39/95 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1995, z dnia 29.08.1995 roku.

Uchwała Nr V/40/95 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 29.08.1995 roku.

Uchwała Nr V/41/95 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych, z dnia 29.08.1995 roku.

Uchwała Nr VI/42/95 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarnków, z dnia 28.09.1995 roku.

Uchwała Nr VI/43/95 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 28.09.1995 roku.

Uchwała Nr VI/44/95 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.09.1995 roku.

Uchwała Nr VI/45/95 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – gruntów na mienie komunalne, z dnia 28.09.1995 roku.

Uchwała Nr VI/46/95 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brzeźno, z dnia 28.09.1995 roku.

Uchwała Nr VI/47/95 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych gminy Czarnków, z dnia 28.09.1995 roku.

Uchwała Nr VII/48/95 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1995, z dnia 30.11.1995 roku.

Uchwała Nr VII/49/95 w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 30.11.1995 roku.

Uchwała Nr VII/50/95 w sprawie przejęcia na mienie komunalne gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z dnia 30.11.1995 roku.

Uchwała Nr VII/51/95 w sprawie wytypowania gruntu stanowiącego własność komunalną Gminy Czarnków do dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zmiany Uchwały Nr 3/95 Zarządu Gminy Czarnków z dnia 19 stycznia 1995 roku w sprawie stawek czynszów za grunty komunalne, z dnia 30.11.1995 roku.

Uchwała Nr VII/52/95 w sprawie Gminnego Programu prewencji i oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnków, z dnia 30.11.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/53/95 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1995, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/54/95 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 1996, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/55/95 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 1996, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/56/95 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 1996, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/57/95 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarnków Nr IX/61/91 z dnia 30 grudnia 1991 roku dotyczącej ustalenia stawki czynszu najmu za lokale użytkowe w zasobach komunalnych na terenie gminy Czarnków, obowiązującej od dnia 1 stycznia 1992 roku, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/58/95 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/59/95 w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/60/95 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/61/95 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 1996 roku, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/62/95 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na I półrocze 1996 roku, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr VIII/63/95 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 28.12.1995 roku.

Uchwała Nr XVII/124/96 w sprawie Statutu Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/125/96 w sprawie uchwalenia statutów sołectw działających na terenie Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/126/96 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/127/96 w sprawie stwierdzenia wyboru nieetatowego Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/128/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/129/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz odwołania członka Komisji, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/130/96 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/131/96 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/132/96 w sprawie podatku rolnego na I półrocze 1996 r., z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/133/96 w sprawie podatku leśnego na I półrocze 1996 r., z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/134/96 w sprawie przyjęcia rezygnacji z Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/135/96 w sprawie uzupełnienia składu członków Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/136/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów na mienie komunalne, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/137/96 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/138/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/139/96 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gruntów rolnych mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/140/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/141/96 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego między Gminą Czarnków a Gminą Ryczywół, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/142/96 w sprawie ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków, obowiązującej na terenie gmin Czarnków i Ryczywół, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVII/143/96 w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały Rady Gminy w Czarnkowie Nr II/23/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za garaże znajdujące się w budynkach komunalnych na terenie gminy Czarnków, Uchwały Rady Gminy w Czarnkowie Nr VII/53/94 z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gospodarczych budynków komunalnych wykorzystywanych na cele rolnicze, zapisu zawartego w załączniku do uchwały Nr VI/46/94 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 15 listopada 1994 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne – dotyczącego stawki czynszu najmu za budynki gospodarcze, z dnia 15.02.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/144/96 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Gminy za rok 1995, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/145/96 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1995, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/146/96 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy za rok 1995, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/147/96 w sprawie budżetu gminy na rok 1996 oraz upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/148/96 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/149/96 w sprawie wyznaczenia banku do obsługi bankowej gminy, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/150/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/151/96 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/152/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Czarnków nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/153/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Czarnków nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/154/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Czarnków nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/155/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XVIII/156/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębiczyn, z dnia 28.03.1996 roku.

Uchwała Nr XIX/157/96 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego stanowiącego mienie komunalne na okresie powyżej 3 lat, z dnia 03.06.1996 roku.

Uchwała Nr XIX/158/96 w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego przeznaczonego pod eksploatację kruszyw na okres powyżej 3 lat, z dnia 03.06.1996 roku.

Uchwała Nr XIX/159/96 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 03.06.1996 roku.

Uchwała Nr XIX/160/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Czarnków nieruchomości położonych w mieście Czarnków, z dnia 03.06.1996 roku.

Uchwała Nr XIX/161/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 03.06.1996 roku.

Uchwała Nr XX/162/96 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1996, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/163/96 w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1996 roku, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/164/96 w sprawie podatku leśnego na II półrocze 1996 roku, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/165/96 w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnków, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/166/96 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnków oraz granice ich obwodów, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/167/96 w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarnków oraz granice ich obwodów, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/168/96 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/169/96 w sprawie zmiany uchwały Nr I/13/95 z dnia 23.02.1995 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/170/96 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 1996 roku, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/171/96 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na II półrocze 1996 roku, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/172/96 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/173/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/174/96 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/175/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XX/176/96 w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków oraz nieodpłatnego przeniesienia własności znajdujących się na nich obiektów budowlanych, z dnia 20.08.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/177/96 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1996, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/178/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/179/96 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/180/96 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/181/96 w sprawie ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków, obowiązującej na terenie gminy Lubasz, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/182/96 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębiczyn, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/183/96 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXI/184/96 w sprawie zmian w uchwale nr XX/168/96 Rady Gminy Czarnków w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych, z dnia 31.10.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/185/96 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1996, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/186/96 w sprawie podatku rolnego na rok 1997, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/187/96 w sprawie podatku leśnego na rok 1997, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/188/96 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 1997, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/189/96 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/190/96 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/191/96 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/182/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 31.10.1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębiczyn, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/192/96 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/183/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 31.10.1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/193/96 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębiczyn, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/194/96 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/195/96 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Czarnków, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/196/96 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/197/96 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miejskiej Czarnków gruntów pod drogami gminnymi, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/198/96 w sprawie ustalenia stawki za 1m3 wody, oraz za zrzut 1 m3 ścieków, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXII/199/96 w sprawie opłat za świadczenia świetlic szkolnych – dożywianie, z dnia 12.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIII/200/96 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 1997, z dnia 30.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIII/201/96 w sprawie poszerzenia składu osobowego członków Komisji Rady Gminy w Czarnkowie, z dnia 30.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIII/202/96 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 1997 rok, z dnia 30.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIII/203/96 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy, z dnia 30.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIII/204/96 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy w Czarnkowie na rok 1997, z dnia 30.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIII/205/96 w sprawie zmiany budżetu na rok 1996, z dnia 30.12.1996 roku.

Uchwała Nr XXIV/206/97 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Czarnków, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/207/97 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/208/97 w sprawie budżetu Gminy na 1997 r. oraz upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/209/97 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1997, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/210/97 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości komunalnej Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/211/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/212/97 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/213/97 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gębice, z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXIV/214/97 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przekształconej spółki TELEKOM PIŁA SP. Z O.O. w NETIA TELEKOM PIŁA S.A., z dnia 27.02.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/215/97 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/216/97 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy za rok 1996, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/217/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/218/97 w sprawie nabycia w formie darowizny – nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/219/97 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/220/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/221/97 w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów we wsi Góra, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/222/97 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarnków, z dnia 27.02.1997 r. Nr XXIV/213/97 dotyczącej nadania nazw ulicom we wsi Gębice, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/223/97 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnkowie, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXV/224/97 w sprawie zmiany w uchwale Nr II/4/94 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 lipca 1994 roku dot. wyboru Wójta Gminy Czarnków, z dnia 03.04.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/225/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/226/97 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Romanowo Dolne, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/227/97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/228/97 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/229/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/230/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów na mienie komunalne, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/231/97 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/125/96 z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw działających na terenie Gminy Czarnków, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/232/97 w sprawie ustalenia nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/233/97 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/210/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości komunalnej Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/234/97 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/124/96, z dnia 15 lutego 1996 roku z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/235/97 w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/236/97 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gębicach Gmina Czarnków, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/237/97 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do żywienia dzieci w szkołach podstawowych, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/238/97 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Przedsiębiorstwa Inwestycyjno – Usługowe Robót Komunalnych “Wod – Kom” w Czarnkowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVI/239/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 12.06.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/240/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/241/97 w sprawie określenia zasad umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty należności, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/242/97 w sprawie ustalenia obwodów głosowania, numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/243/97 w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów we wsi Kuźnica Czarnkowska, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/244/97 w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/245/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/246/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów na mienie komunalne, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/247/97 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/248/97 w sprawie zasad sprzedaży z zasobów komunalnych Gminy Czarnków lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali lub wskazanych przez nich osób bliskich, stale z nimi zamieszkujących, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/249/97 w sprawie wytypowania do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali lub wskazanych przez nich osób bliskich, stale z nimi zamieszkujących, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/250/97 w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVII/251/97 w sprawie wytypowania do zbycia lokali użytkowych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 05.08.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/252/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/253/97 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/254/97 w sprawie przywrócenia własności gruntów Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Poznaniu, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/255/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/256/97 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/139/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/257/97 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarnków z dnia 27.02.1997 r. Nr XXIV/213/97 dotyczącej nadania nazw ulicom we wsi Gębice oraz uporządkowania numeracji nieruchomości w Sobolewie, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/258/97 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/259/97 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/260/97 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Czarnków do ustalenia cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/261/97 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarnków, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXVIII/262/97 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/168/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych, z dnia 16.10.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/263/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/264/97 w sprawie podatku rolnego na rok 1998, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/265/97 w sprawie podatku leśnego na rok 1998, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/266/97 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 1998 oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/267/97 w sprawie stawek podatku od środków transportowych, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/268/97 w sprawie podatku od posiadania psów, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/269/97 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego dot. sieci wodociągowej w Zofiowie, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/270/97 w sprawie wystąpienia Gminy Czarnków i zbycia udziałów w firmie “AGROPLON” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/271/97 w sprawie wystąpienia Gminy Czarnków i zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym “POLI – VET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnkowie, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/272/97 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego dot. pogotowia dla psów i innych zwierząt bezdomnych, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/273/97 w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/274/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/275/97 w sprawie nabycia w formie darowizny – nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/276/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby mienia komunalnego Gminy Czarnków nieruchomości przekazanej przez Pocztę Polską, Telegraf i Telefon w Warszawie, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/277/97 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/199/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 grudnia 1996 roku, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXIX/278/97 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 11.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/279/97 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/280/97 w sprawie przyjęcia niezakończonej inwestycji realizowanej przez społeczny Komitet Budowy Sali Wiejskiej w Jędrzejewie, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/281/97 w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody, obowiązującej na terenie działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, oraz ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków dla oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i Stajkowie, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/282/97 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 1998 roku, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/283/97 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na I półrocze 1998 roku, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/284/97 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Gminy Czarnków na I półrocze 1998 roku, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/285/97 w sprawie ustalenia formy sprzedaży i wytypowania do sprzedaży gruntów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/286/97 w sprawie wytypowania gruntu stanowiącego własność komunalną Gminy Czarnków do nieodpłatnego użyczenia na okres powyżej 3 lat, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXX/287/97 w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów we wsi Średnica – działki o numerze geodezyjnym 188 i 194, z dnia 30.12.1997 roku.

Uchwała Nr XXXI/288/98 w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/289/98 w sprawie opłaty prolongacyjnej, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/290/98 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1998, oraz zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 1998, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/291/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Huta, Gębice, Gębiczyn i Brzeźno, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/292/98 w sprawie zwolnienia z obowiązku w drodze przetargu nieruchomości z zasobu gminnego, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/293/98 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/294/98 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości z gminnego zasobu zbywanych bezprzetargowo, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/295/98 w sprawie zastosowania umownych stawek oprocentowania za nie płacone części ceny w przypadku jej rozłożenia na raty przy sprzedaży bezprzetargowej, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/296/98 w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwał Rady Gminy Czarnków: Nr XVII/139/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gruntów rolnych mienia komunalnego Gminy Czarnków i Nr XXVIII/256/97 z dnia 16 października 1997 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/139/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/297/98 w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwał Rady Gminy Czarnków: Nr VIII/59/94 z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków, Nr XXVII/248/97 z dnia 5 sierpnia 1997 roku w sprawie zasad sprzedaży z zasobów komunalnych Gminy Czarnków lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali lub wskazanych przez nich osób bliskich, stale z nimi zamieszkujących i Nr XXVII/250/97 z dnia 5 sierpnia 1997 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z zasobów komunalnych Gminy Czarnków, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXI/298/98 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy Czarnków w odniesieniu do żywienia dzieci w szkołach podstawowych, z dnia 04.03.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/299/98 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1997, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/300/98 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy za rok 1997, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/301/98 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/302/98 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Pastwa gruntów na mienie komunalne, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/303/98 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego najemcy tego lokalu z zasobów komunalnych, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/304/98 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości komunalnej, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXII/305/98 w sprawie zbycia w formie darowizny – nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 16.04.1998 roku.

Uchwała Nr XXXIV/306/98 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1998 oraz zmiany brzmienia § 4 Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/290/98 z dnia 04 marca 1998 r., z dnia 10.06.1998 roku.

Uchwała Nr XXXIV/307/98 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/258/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 października 1997 roku w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych, z dnia 10.06.1998 roku.

Uchwała Nr XXXIV/308/98 w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków, z dnia 10.06.1998 roku.

Uchwała Nr XXXIV/309/98 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarnków do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z dnia 10.06.1998 roku.

Uchwała Nr XXXIV/310/98 w sprawie uchwalenia wizerunku herbu i flagi Gminy Czarnków, z dnia 10.06.1998 roku.

Uchwała Nr XXXIV/311/98 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy XXX/280/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie przyjęcia niezakończonej inwestycji realizowanej przez Społeczny Komitet Sali Wiejskiej w Jędrzejewie, z dnia 10.06.1998 roku.

  
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 14:04:30
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 14:04:30
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
23.10.2003 13:00:31 - edycja strony
15.09.2003 14:04:30 - strona została dodana