BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 17.04.2019 r. dla przedsięwzięcia przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek

 IGROŚ.6733.1.4.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2022 roku

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 17.04.2019 r. dla przedsięwzięcia:

przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2648 „Nowie 1 – osada” na terenie części działek o nr ewid. 299, 300/4, 552/1, 563/1, 507, 506, 504, 483, 7156/3, 7155/1, 422, 437, 436 i 7154/3 położonych w miejscowości Walkowice, gmina Czarnków oraz na terenie części działek o nr ewid. 509 i 385 położonych w miejscowości Mirosław, gmina Ujście,

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  2. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr ZS.224.3.19.2022.KZ z dnia 14 czerwca 2022 roku.
  3. Starostą Pilskim w zakresie ochrony gruntów rolnych - postanowienie Nr WGK.6124.347.2022.IV.3 z dnia 13 czerwca 2022 roku.
  4. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.11.135.2022 z dnia 7.06.2022 roku.
  5. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  6. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.
  7. Burmistrzem Ujścia w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego  - w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie  postanowień, w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: www.bip.czarnkowgmina.pl, www.ujscie.pl ,

na okres od 30 czerwca 2022 roku do 14 lipca 2022 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022 15:12:55
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2022 15:14:13
Data publikacji informacji: od 30.06.2022 15:12:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.06.2022 15:12:55 Michał Iwanicki strona została dodana