BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Starosta                                                  Czarnków, dnia 18 sierpnia 2022 roku

Czarnkowsko–Trzcianecki

AB.6740.357.2022.MA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176, dalej: z.r.i.d.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej: Kpa)

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, gmina Czarnków

jednostka ewidencyjna 300202_2, Czarnków – gmina

obręb: nr 0013 – Kuźnica Czarnkowska

działki o nr ewid.: 164/1 (164/5, 164/6); 164/4 (164/7, 164/8); 165 (165/1, 165/2); 172/1 (172/5, 172/6); 121/1 (121/3, 121/4); 109/3 (109/21, 109/22); 109/7 (109/17, 109/18, 109/19, 109/20); 109/8 (109/15, 109/16); 109/9 (109/13, 109/14); 109/10 (109/11, 109/12); 116/3 (116/15, 116/16); 116/4 (116/13, 116/14); 116/7 (116/11, 116/12); 116/8 (116/9, 116/10); 159; 166; 188/1 115/2 118/2, 117, 97, 245.

Jednocześnie informuję, że:            
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z.r.i.d z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;

- zgodnie z art. 11d ust. 5 z.r.i.d. starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, a także w Urzędzie Gminy Czarnków ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;

- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy (po uprzednim telefonicznym umówieniu)
w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Czarnkowie, przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków pokój nr 008 tel. 668 127 664 lub 668 436 075  w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w godzinach od 7:30 do 15:30; oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia.;

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 Kpa.

S T A R O S T A

mgr inż. Feliks Łaszcz

 

OBWIESZCZENIE

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 22.08.2022 14:23:18
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2022 14:26:54
Data publikacji informacji: od 22.08.2022 14:23:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.08.2022 14:26:54 Michał Iwanicki edycja strony
22.08.2022 14:23:18 Michał Iwanicki strona została dodana