BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 17.04.2019 r. dla przedsięwzięcia: przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn

Czarnków, 7 czerwca 2022 roku

IGROŚ.6733.1.4.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 10 maja 2022 roku, na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika P. Dariusza Dryjańskiego

zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 17.04.2019 r. dla przedsięwzięcia:

przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2648 „Nowie 1 – osada” na terenie części działek o nr ewid. 299, 300/4, 552/1, 563/1, 507, 506, 504, 483, 7156/3, 7155/1, 422, 437, 436 i 7154/3 położonych w miejscowości Walkowice, gmina Czarnków oraz na terenie części działek o nr ewid. 509 i 385 położonych w miejscowości Mirosław, gmina Ujście.

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro), w godzinach od 730 -1530, w dni robocze, w terminie 7 dni od daty doręczenia ( tel. 67 349 56 66).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

       

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych: www.czarnkowgmina.pl, www.ujscie.pl oraz BIP,

na okres od 07 czerwca 2022 roku do  28 czerwca 2022 roku

 

Załączniki

Mapa 1

Mapa 2

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 07.06.2022 13:43:05
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2022 13:45:25
Data publikacji informacji: od 07.06.2022 13:43:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.06.2022 13:43:05 Michał Iwanicki strona została dodana