BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej

Czarnków, dnia 19.08.2022 roku

IGROŚ.6733.1.11.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 27.07.2020 roku, na wniosek:

Enea Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

 

Reprezentowanej przez

Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego

 

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nn, złączy kablowych SN-15kV oraz słupów SN-15kV na terenie części działek o nr ewid. 957, 956, 955/1, 954/2, 954/1, 953, 1129, 951, 950/2, 949, 740, 739, 738/6, 738/5, 719, 585, 548, 577, 574, 551, 556, 542, 534, 520, 698, 501, 689, 499, 498, 683, 496, 677, 481, 658, 632, 625, 1143, 623/1, 620/20, 621, 616, 614, 593, 285/1, 360, 277, 267, 255, 281, 262, 343, 211, 332, 330/1, 328, 327/1, 326, 202, 201/2, 194, 193/3, 285/2 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało na wniosek Inwestora zawieszone postanowieniem nr IGROŚ.6733.1.11.2020 z dnia 03.08.2020 r. W dniu 23.05.2022 r. do Urzędu Gminy Garnków wpłynęło pismo z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego dla przedmiotowej inwestycji, z uwzględnieniem zmiany obszaru realizacji inwestycji. Postanowieniem nr IGROŚ.6733.1.11.2020 z dnia 23.06.2022 r. Wójt Gminy Czarnków podjął na żądanie strony zawieszone postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

Z up. Wójta Gminy Czarnków

/-/ Monika Piotrowska

Zastępca Wójta Gminy Czarnków

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 19 sierpnia 2022 roku do  9 września 2022 roku.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 19.08.2022 10:45:31
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2022 13:39:33
Data publikacji informacji: od 19.08.2022 10:45:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.08.2022 10:45:31 Michał Iwanicki strona została dodana