BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV

Czarnków, 5 października 2022 roku

IGROŚ.6733.1.11.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 5 października 2022 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 dla przedsięwzięcia:

budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV  i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nn, złączy kablowych SN-15kV oraz słupów SN-15kV na terenie części działek o nr ewid. 957, 956, 955/1, 954/2, 954/1, 953, 1129, 951, 950/2, 949, 740, 739, 738/6, 738/5, 719, 585, 548, 577, 574, 551, 556, 542, 534, 520, 698, 501, 689, 499, 498, 683, 496, 677, 481, 658, 632, 625, 1143, 623/1, 620/20, 621, 616, 614, 593, 285/1, 360, 277, 267, 255, 281, 262, 343, 211, 332, 330/1, 328, 327/1, 326, 202, 201/2, 194, 193/3, 285/2 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 5 października 2022 roku do 2 listopada 2022 roku

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 05.10.2022 15:00:08
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2022 15:01:51
Data publikacji informacji: od 05.10.2022 15:00:08
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.10.2022 15:00:08 Michał Iwanicki strona została dodana