BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne,

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 września 2022 roku

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nn, złączy kablowych SN-15kV oraz słupów SN-15kV na terenie części działek o nr ewid. 957, 956, 955/1, 954/2, 954/1, 953, 1129, 951, 950/2, 949, 740, 739, 738/6, 738/5, 719, 585, 548, 577, 574, 551, 556, 542, 534, 520, 698, 501, 689, 499, 498, 683, 496, 677, 481, 658, 632, 625, 1143, 623/1, 620/20, 621, 616, 614, 593, 285/1, 360, 277, 267, 255, 281, 262, 343, 211, 332, 330/1, 328, 327/1, 326, 202, 201/2, 194, 193/3, 285/2 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie - uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.11.208.2022 z dnia 24.08.2022 roku.
  2. Starostą Czarnkowsko - Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów  wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce   nieruchomościami – postanowienie nr GN.673.204.2022.ACN z dnia 02.09.2022 r.
  3. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Pile w zakresie melioracji wodnych – postanowienie nr BD.ZPU.2.522.1244.2022.DS z dnia 01.09.2022 r.
  4. Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.
  5. Zarządem Dróg Powiatowych w Czarnkowie - uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.
  6. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.
  7. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Bydgoszczy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - postanowienie nr BD.RPP.437.1658.2022.KB-N z dnia 26.08.2022 r.
  8. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – postanowienie nr ZS.224.3.30.2022.KZ z dnia 26.08.2022 r.
  9. Urzędem Transportu Kolejowego w doniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej – pismo nr DOP-WPGP.483.541.2022.2.ER z dnia 25.08.2022 r.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie sześciu postanowień  w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

       

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 19 września 2022 roku do 4 października 2022 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022 14:07:55
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022 14:10:34
Data publikacji informacji: od 19.09.2022 14:07:56
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.09.2022 14:07:55 Michał Iwanicki strona została dodana