BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice

   •  

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice w tym linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nn, złączy kablowych SN-15kV oraz słupów SN-15kV na terenie części działek o nr ewid. 194, 285/1, 160, 190, 186, 184, 296, 169/2, 168 położonych w miejscowości Romanowo Dolne, na terenie części działek o nr ewid. 61, 468, 456, 435, 404, 419/6, 380, 377, 378, 375, 374/3, 374/1, 372, 371/2, 371/1, 365, 364, 358/1, 357, 355, 350, 349/1, 346, 344, 343/4, 343/1, 278, 279, 67, 12, 66, 65, 64, 63, 62, 68, 69, 70, 289, 321, 184, 423, 470, 473, 490 obręb Romanowo Górne oraz na terenie części działek o nr ewid. 126, 127, 70, 123/2, 604/3, 286, 288, 290/2, 552/6, 552/1, 300/4, 781, 782 obręb Walkowice, gmina Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie - uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.11.177.2022 z dnia 29.07.2022 roku.
 2. Starostą Czarnkowsko - Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów  wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce   nieruchomościami – postanowienie nr GN.673.180.2022.ACN z dnia 29.07.2022 r.
 3. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Pile w zakresie melioracji wodnych – postanowienie nr BD.ZPU.2.522.1104.2022.MSD z dnia 28.07.2022 r.
 4. Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków – postanowienie nr Pi-WA.5151.1730.4.2022 z dnia 24.08.2022 r.
 5. Zarządem Dróg Powiatowych w Czarnkowie - uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.
 6. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.
 7. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Bydgoszczy w zakresie szczególnego zagrożenia powodzią - uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.
 8. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Bydgoszczy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - postanowienie nr BD.RPP.437.1603.2022.SW z dnia 12.08.2022 r.

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie pięciu postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

       

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 30 sierpnia 2022 roku do 14 września 2022 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 30.08.2022 13:17:09
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022 14:12:02
Data publikacji informacji: od 30.08.2022 13:17:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.09.2022 14:12:02 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2022 14:30:49 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2022 14:00:32 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2022 13:17:09 Michał Iwanicki strona została dodana